Foreningsvedtægter

Foreningsvedtægter for Bornholms Motor Veteraner 


§1 Navn og hjemsted

 
Foreningens navn er Bornholms Motor-Veteraner og hjemstedet er Bornholms Regionskommune med adresse hos den til enhver tid siddende formand.

 

§2 Foreningens formål 

 

Foreningens formål er, via et forpligtende fællesskab at udbrede og fremme kendskabet til og interessen for motorkøretøjer af teknisk-historisk interesse samt at udveksle erfaringer inden for nævnte områ-de med enkeltpersoner, foreninger og offentlige samlinger m.v. i såvel ind- som udland. Det kan bl.a. ske på foreningens månedlige medlemsmøder, hver den anden torsdag i måneden, ved foredrag eller lignende.

 

§3 Medlemmer

 

Såvel aktive som passive enkelt personer og repræsentanter for institutioner og andre kan optages som medlem af foreningen.

 

§4 Eksklusion

 

Et medlem der gennem sin optræden el. lign. modarbejder foreningens interesser kan ekskluderes efter forud truffet beslutning af en ordinær generalforsamling. Beslutningen om eksklusion kan kun ske ved simpelt stemmeflertal.

 

§5 Kontingent

 

Fastsættes ved den ordinære generalforsamling for et år ad gangen, og indsættes på foreningens bankkonto.

 

§6 Bestyrelse og suppleant

 

Består af fem medlemmer. Formand, næstformand, kasserer, sekretær, og 1 bestyrelsesmedlem, samt 1 bestyrelsessuppleant.

Valget sker for en 2-årig periode, med 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant på lige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden.

 

§7 Revisor og suppleant

 

Revisor og revisorsuppleant vælges blandt foreningens medlemmer for 1 år ad gangen.

 

§8 Tegningsret

 

Foreningen tegnes af formand og kasserer eller ved forfald, af formanden eller kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog generalforsamlingens godkendelse og underskrift af den samlede bestyrelse.

 

§9 Generalforsamling


Den ordinære generalforsamling skal efter bekendtgørelse i foreningsbladet afholdes hvert år i april måned med følgende dagsorden:
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Fastsættelse af årskontingent

5. Behandling af indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer dog senest 3 måneder før den ordinære generalforsamling.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt.
 

Over det ved generalforsamlingen passerede og vedtagne beslutninger føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

Referatet bekendtgøres i førstkommende udgave af foreningsbladet.

 

Kun medlemmer der ikke er i restance med klubkontingent har tale- og stemmeret ved generalforsamlingen.

 

§10 Regnskab

 

Regnskabsåret følger kalenderåret og skal forelægges generalforsamlingen i revideret stand.

Det årlige regnskab underskrives af den samlede bestyrelse efter godkendelse.

 

§11 Bekendtgørelser

 

Det tilstræbes at der i foreningens regi årligt udgives 3 til 4 medlemsblade, hvori alle bekendtgørelser/mødeindkaldelser og arrangementer samt referater så vidt muligt optages, ligesom at det sættes ind på foreningens hjemmeside: www.bornholmsmotorveteraner.dk. Desuden optages øvrigt materi-ale, inkl. annonceringer af almen interesse for medlemmerne. Anden annoncering kan også finde sted med bestyrelsens godkendelse.

 

§12 Redaktion, rallyudvalg m.v.

 

Ingen af foreningens medlemmer må stifte gæld eller disponere udadtil i foreningens navn, uden at det er godkendt af bestyrelsen.

Til varetagelse af arbejdet med udgivelse af medlemsbladet samt tilrettelæggelse og afvikling af løb og andre relevante arrangementer, udpeges, med bestyrelsens godkendelse, en eller flere af forenin-gens medlemmer ad hoc til de respektive opgaver.

 

§13 Vedtægtsændringer

 

Forslag til vedtægtsændringer bekendtgøres senest i forbindelse med indkaldelse til generalforsam-ling, og en ny vedtægt er gældende ved accept fra mindst 3/4 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

 

§14 Opløsning

 

Forslag om opløsning kan kun fremsættes af en enig bestyrelse og beslutning om opløsning kan kun træffes på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. Beslutningen træffes ved et simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 

På tilsvarende måde træffes beslutning om fordeling af en evt. formue til almennyttige formål.

 

§15 Godkendelse

 

Nærværende vedtægter er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen den 8. maj 2014.

SENESTE NYHEDER

Annoncer

165x330xBAM_annonce.jpg.pagespeed.ic._fxvdfcdyJ

200x134xbillederbornholm2.png.pagespeed.ic.hcHvn2psfn

Under siden Biler/Motorcykler ligger der filmklip
fra næsten alle BMV aktiviteter i gennem de
sidste par år.

Motorhistorisk

https://motorhistorisk.dk/

200x202xdvk.png.pagespeed.ic.duZmrPYled