Personoplysninger

Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af foreningen Bornholms Motor Veteraner, (betegnet ”BMV”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle vores medlemmer.
 

 1. Om Bornholms Motor Veteraner

  Vores formål er, via et forpligtende fællesskab at udbrede og fremme kendskabet til og interessen for motorkøretøjer af teknisk-historisk interesse samt at udveksle erfaringer inden for nævnte områ-de med enkeltpersoner, foreninger og offentlige samlinger m.v. i såvel ind- som udland. Det kan bl.a. ske på foreningens månedlige medlemsmøder, hver den anden torsdag i måneden, ved foredrag eller lignende.

  Som led i sit virke indsamler og behandler BMV personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. BMV er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

  Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

  Bornholms Motor Veteraner
  Mulebyvej 13
  3700 Rønne
  mail. palle@pallehus.dk

 2. Datasikkerhed er vigtig for os

  For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles ved indmeldelse, afgørende for vores formål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er medlem i BMV, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 3. Hvad er personoplysninger?

  Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et medlemsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.

 4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

  De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit medlemskab i BMV. De indsamlede oplysninger kan variere, men generelt vil det være oplysninger vedrørende dit medlemsskab samt oplysninger vedrørende BMV's rettigheder og forpligtelser.

  Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at BMV vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit medlemsskab.

  BMV indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige person- og køretøjsoplysninger.
  Vi opbevarer rejsehistorik og de person- og køretøjsoplysninger, som vi indsamler, i vores medlemsdatabase. Her gemmer vi persondata i fem år i overensstemmelse med Regnskabsloven, eller så længe du er medlem.
  Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev, vil vi gemme dine kontaktoplysninger, så længe du vælger at fortsætte med at modtage nyhedsbreve.

  1. Oplysninger vedrørende vores medlemmer

   Oplysninger, som du giver os, når du melder dig ind i BMV, herunder kontaktoplysninger : fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresses. 

 5. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

  BMV behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.

  BMV behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit medlemsskab (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

  1. Medlemsadministration

   BMV behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og løbende administration af dit medlemsskab. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

  2. Overholdelse af gældende love og regler

   BMV behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som BMV er underlagt i forbindelse med opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

   BMV anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

   BMV tilstræber at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse- eller køretøjsoplysninger), således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og ajourførte.

 6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

  BMV behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Dit samtykke, (2) indgåelse eller opfyldelse af dit medlemskab i BMV, (3) hensynet til BMV's legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (4) opfyldelse af en retslig forpligtelse, som BMV er pålagt, (5) beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, (6)  behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og (7) behandlingen er nødvendig for at overholde BMV's eller dine forpligtelser, der følger af national ret eller af EU-retten. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

 7. Deling af personoplysninger

  BMV videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt som led i vore eventuelle arrangementer eller i forbindelse dermed.

  Profil Rejser kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forening, fx i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

  For yderligere oplysninger om vores leverandørers og samarbejdspartneres behandling og beskyttelse af dine personoplysninger henvises til disses privatlivspolitikker og vilkår.

  BMV tilstræber at begrænse videregivelse af personoplysninger i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

  BMV videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne drive vor forening eller opfylde dine behov.

  I det tilfælde, hvor det er praktisk muligt for os, vil overførsel af dine personoplysninger ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførselskontrakter, der er specielt udarbejdet til dette formål.

 8. Dataintegritet og -sikkerhed

  Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

  Det er BMV's politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysnin-ger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 9. Dine rettigheder

  Du har altid ret til at gøre dine rettigheder gældende, efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som BMV er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

  Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på  palle@pallehus.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

  Klage over BMV's behandling af dine personoplysninger kan ske til:

  Datatilsynet
  Borgergade 28, 5.
  1300 København K
  E-mail: dt@datatilsynet.dk

 10. Opdateringer

  BMV evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.

23. maj 2018,  Bornholms Motor Veteraner

SENESTE NYHEDER

Annoncer

165x330xBAM_annonce.jpg.pagespeed.ic._fxvdfcdyJ

200x134xbillederbornholm2.png.pagespeed.ic.hcHvn2psfn

Under siden Biler/Motorcykler ligger der filmklip
fra næsten alle BMV aktiviteter i gennem de
sidste par år.

Motorhistorisk

https://motorhistorisk.dk/

200x202xdvk.png.pagespeed.ic.duZmrPYled