Alle indlæg af Heizel

Sportsvognene ud i det grønne…..

Tekst og fotografier ved Warny Delgren …..

Søndag den 28. maj mødtes ca. 15-17 stk. "Klassiske sportsvogne" på Hasle Havn for at køre en tur med "Kaffekurven"  Turleder Bent Oldenborg.

Turen gik ad småveje, som vi aldrig kører på, gennem Rutsker, Krashave til Rø Golfbane, hvor vi blev modtaget Carl Aage Reuss, der blandt andet bød på "Chokolade, Cognac og Likør" som han sagde -det er ikke hver dag vi får besøg af så mange flotte sportsvogne-.

Hvis vi havde lyst skulle vi bare skrive til ham så ville han vise os rundt på Golfbanen i den smukke natur.

Tak til Carl Aage Reuss for god behandling, og tak til Bent Oldenborg for en dejlig tur.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Førkrigskøretøjer på tur……

Tekst og billeder ved Warny Delgren…

 

Lørdag den 27. maj mødtes medlemmer fra Bornholms Motor Veteraner ved "Bølshavn Frihed" for at køre en tur i det grønne. Seks køretøjer var mødt til tiden, turlederen havde taget fejl af dagene, så vi måtte ringe efter ham (han havde ikke så langt da det var Torben Aggerbeck).

Da vi filmede og tog billeder af starten kunne vi ikke finde de gamle køretøjer da vi nåede Listed, så der er ikke billeder fra hele turen.

 

01 02 03 04 05 06 07 08

Lagkage dag ……

Tekst og fotografier ved Warny Delgren…….tak til Warny.

Søndag den 21. maj 2017 var en flot forårsdag med masser af solskin ikke ret meget vind, det var lige vejr til at komme ud af lufte "Sportsvognen", 25 stk. var mødt op hos Bornholms Automobilmuseum for at køre en tur og traditionen tro slutte hos Lis og Mogens Pihl i Snogebæk for at nyde Lis'es hjemmelavede "Lagkage", Mogens var turleder.

Turen gik af småveje gennem Stenseby ned på parkeringspladsen på Turistvej i Snogebæk derfra hjem til Lis og Mogens- en dejlig eftermiddag og rigtig god lagkage. Tak til Lis og Mogens.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fællestræf søndag d. 7. maj 2017.

Tekst og fotografier ved Richard Andersen.

Tak til Richard.

 

Søndag den 7. maj mødtes vi ved Jysk i Rønne. Derefter kørte Henning Ipsen foran kolonnen af veterankøretøjer, med kurs med Rytterknægten. Herefter gik turen til Hareløkkerne, hvor vi mødtes med de motor-interesserede kollegaer. Her kunne vi blandt andet beundre en ny renoveret Moris Mascot og skinnende Honda 500 fra 1976. Tom Jørgensen kom kørende på en veteran traktor med plov, sammen med sin søn på en Velo Solex knallert. Hermed blev det bevist at Fælles træf er for alle typer af køretøjer.

P1180758 P1180759 P1180760 P1180761 P1180762 P1180763 P1180764 P1180765

Søndag d. 7. maj 2017 – fællesmøde ved travbanen.

Tekst og billeder ved Warny Delgren…

 

Søndag den 7. maj 2017 skinnede solen fra en skyfri himmel. SolSol

Bornholms Motor Veteraner havde arrangeret fællestræf i Hareløkkerne i Almindingen, mødested "Jysk" i Rønne. Ca. 25 køretøjer var mødt til start- Henning Ipsen var turleder.

Turen gik gennem Blemmelyng, Vestemarie til "Rytterknægten" hvor der var et stop så dem der havde lyst  kunne komme op i "Kongemindet" eller købe sig en is, derefter forsatte vi til Hareløkkerne. 
Jeg syntes ikke der var så mange køretøjer i år som der plejer at være.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

 

Generalforsamlingen d. 20. april 2017….

Tekst ved Bent Oldenborg og fotografier ved Warny Delgren………tak til begge……Referat fra generalforsamlingen nederst.

01

Formanden fremlægger sin årsberetning…

02

Vibeke og Finn modtog en buket blomster for deres store arbejde i foreningen.

03

Warny Delgren modtog en købmandskurv for sin aktive fotografering for klubben.04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Hermed følgende dagsorden på BMV's generalforsamling d. 20.april kl. 19.00 i klubhuset på Mulebyvej 13.

Nedenstående i alt 8 punkter med tilhørende supplement til behandling.

Der var fremmødt i alt 33 stemmeberettigede medlemmer.

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af næste års kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

ad pkt. 4: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

ad pkt. 5: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

ad pkt. 6: På valg til bestyrelsen: Johannes Anker, Henning Ipsen og Palle Kejlstrup, der alle modtager genvalg.                       

ad. pkt. 7: På valg som revisor og suppleant: Nis Jordt Petersen og revisorsuppleant Ole Hermansen

 

Valg af dirigent

Palle indledte generalforsamlingen med at foreslå Johannes Anker som dirigent.

Johannes takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen iflg. vedtægterne var lovligt indvarslet, og gennemgik derefter dagsordenen. Johannes beklagede at der var indsneget sig en fejl under pkt. 6 angående bestyrelsessuppleant, der rettelig er på valg i lige år.

Formandens beretning

Palle indledte sin beretning med at konstatere at det går rigtig godt for Bornholms Motor Veteraner både i aktivitetsmæssigt såvel som økonomisk henseende.

Dette understreges af  ca. 40 arrangementer af forskellig art i sektionerne – et højt aktivitetsniveau hvorved Palle rettede en særlig tak til arrangørerne for deres store engagement.

Bornholm Rundt 2016 blev også nævnt som en stadig tilbagevendende succes for de mange deltagere – ialt 155 køretøjer – heraf  27 lokale.

Da indeværende år er jubilæumsår er der åbnet op for flere tilmeldinger, og p.t. er antallet oppe på 174 køretøjer – heraf 26 lokale, og dermed lukket for yderligere 

deltagelse.

Palle glædede sig over det stigende antal medlemmer, der møder op på klubaftener, og opfordrede samtidig til, at medlemmerne kommer med ideer/forslag til arrangementer / foredrag etc. hvorved bestyrelsen vil forsøge at opfylde ønsket.

Palle opfordrede endnu en gang medlemmer, der ikke har oplyst deres mailadresse til at få det ordnet, så de fremover kan modtage den nødvendige information fra klubben. Der er p.t. 226 medlemmer incl. 40 parmedlemmer, men kun i alt 151 medlemmer med oplyst mailadresse.

Palle nævnte det igangværende sorteringsarbejde, som Allan og Johannes er i fuld gang med til det fremtidige arkiv på 1.sal. Et informationsmæssigt godt stykke værktøj til de bestående og fremtidige projekter i klubregi.

Et nyt tiltag i 2016 var klubbens redskabsskur til opbevaring af diverse effekter og prøver, der tidligere har haft til huse hos Edgar Jørgensen. 

Dette takket være et kærkomment sponsorat fra Sydbank på 10.000,- samt en stor tak til de involverede medlemmer der bistod med opførelsen.

Vores redaktør Allan fik også en stor tak med på vejen med redigering af vores hjemmeside som landets populæreste – men – en god historie kommer ikke af sig selv – maskinen skal fodres med gode historier fra samtlige medlemmer.

Vores populære klubblad fik i øvrigt også mange rosende ord med på vejen til redaktør Lisa Mikkelsen, som ligeledes tørster efter de gode historier til videre-bringelse i bladet.

Palle orienterede dernæst om aktuelle rabataftaler med forskellige lokale leve-randører, som alle medlemmer af BMV kan benytte sig af.

De fremtidige arrangementer fik også nogle ord med på vejen – det være sig Bilens dag d. 5. juni og det såkaldte Øresundsdysten, der i år er henlagt til Bornholm.

Palle sluttede med at takke alle frivillige hjælpere, der beredvilligt stiller op til diverse arrangementer, til viceværterne Vibs og Finn for arbejdet omkring klubhuset, samt Inge og Warny for at forevige vores arrangementer.

Og afslutningsvis en stor tak til den nuværende bestyrelse for et godt samarbejde.

Da der efterfølgende ikke var nogen kommentarer til beretningen, kunne dirigenten konstatere at beretningen var godkendt af forsamlingen.

 

Kassereren aflægger det reviderede regnskab

Finn præsenterede årsregnskabet for 2016 via projektor for de fremmødte medlemmer. Inden gennemgang af posteringerne på indtægtssiden oplyste Finn om et akut problem vedr. kontingentindbetaling. Der er p.t. 25 medlemmer, der ikke har betalt årskontingentet, som skulle være indbetalt inden årsskiftet.

Sagen blev drøftet, og konklusionen blev at de pågældende medlemmer får tilsendt en rykker med besked om udmeldelse hvis ikke kontingentet bliver indbetalt snarest.

Finn gennemgik derefter divergenserne i forhold til 2015 regnskabet, og kunne afslutningsvis fremvise en formue på 186.633,-

Regnskabet er revideret og godkendt af klubbens revisorer og fundet tilfreds-stillende.

Under bemærkninger til regnskabet konstaterede Lisa Mikkelsen et flot årsregnskab, som foreningen kunne være stolte af.

Tommy Wiinberg efterspurgte oplysninger om varmepumpens strømforbrug, da der i forbindelse med udlejning afkræves særskilt forbrug af kilowatttimer.

Dirigenten kunne derefter indstille regnskabet til godkendelse for generalforsam-lingen.

 

Fastsættelse af næste års kontingent

Palle oplyste om det aktuelle kontingent på hhv. 250,- for enkeltmedlemmer og 350,- for par. I henhold til dagsordenen foreslår bestyrelsen, at kontingentet fastholdes uændret. Da der ikke var nogen indsigelser eller bemærkninger blev dette vedtaget.

 

Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag fra Torben Aggerbech, Rasmus Green og Finn Foxdal om indkøb af autotrailer til udlån / leje i klubregi.

Dirigenten bad om bemærkninger til forslaget.

Tommy Winberg: Anvendelse af autotrailer kræver særskilt kørekort, samt et køretøj der er godkendt til anvendelsen.

Jørn Mikkelsen: Er der i forsamlingen behov for en autotrailer?

Poul Jørss: Forslagsstillerne bør undersøge markedet og til hvilken pris.

Bertel Krake: Jeg savner oplysninger fra forslagsstillerne, der i det mindste burde være til stede.

Konklusion: Det blev herefter vedtaget at afstå fra at bruge kræfter på det foreliggende grundlag

 

Bestyrelsen har modtaget endnu et forslag fra Johnny Nilsson om at etablere en klassisk afdeling i klubben, for på denne måde at tiltrække de unge mennesker og dermed sikre klubbens fremtidige virke.

Bemærkninger til forslaget:

Kaj Erik Boesen: Medlemmer kan iflg. foreningens vedtægter også deltage i klub-bens arrangementer i nyere biler.

Palle: Nedsættelse af grænsen til 30 år er nært forestående   

Lisa Mikkelsen: Lad os få dem med ind. Grænsen bliver sat ned til 30 år for at blive kategoriseret som veteranbil.

Kaj Erik Boesen: Det er vigtigt, det bliver annonceret ud, så eventuelt interesserede  bliver oplyst om mulighederne.

Henning Ipsen: Knallertklubben har intet lokale – de kunne eventuelt anvende vores i givet fald.

 

Konklusion: 

Det blev vedtaget at bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Palle Kejlstrup, Johannes Anker, Henning Ipsen blev alle genvalgt uden modkandi-dater.

 

Valg af revisor og revisorsuppleant

Nis Jordt Petersen og Ole Hermansen blev genvalgt uden modkandidater

 

Eventuelt

Katja Wiinberg roste initiativet med hensyn til forslag om optagelse af klassiske køretøjer i foreningen.

Edgar Jørgensen bliver 85 år fredag d. 21. april og holder en komsammen i Nylars forsamlingshus.

Palle kunne herefter erklære generalforsamlingen for afsluttet, og takkede samtidig for god ro og orden.

Derefter konstituerede bestyrelsen sig, og den forblev uændret med:

Formand Palle Kejlstrup

Næstformand Johannes Anker

Kasserer Finn  Mogensen

Sekretær Bent Oldenborg

Menigt medlem Henning Ipsen

Suppleant Allan Pihl Hansen

Færdselsuheld er jo noget trist noget………

men det har givet nogle fine billeder af nogle gamle køretøjer ……se lige denne gamle Chevrolet lastbil med langsæder på ladet ….. altså brugt til turistkørsel bl.a., "og tænk – den måtte køre med den formidable hastighed af hele 24 km/t", men i dette tilfælde et kedeligt færdselsuheld med en cyklist, og det er altid alvorligt……

11a 2 2a 3 3aHvem ville ikke være glad for at have denne gamle Chevrolet stående i sin garage med langsæder o.s.v. 

Fotografierne er en rekonstruktion.

Tak til Arne Svendsen………..

Sidst indkomne fotografier…

Tak til Johnny Nilsson…..

 

Scan0002

Her ses Falck med deres Volvo (så vidt jeg husker fra 1939) trækkende Rabækkens gravemaskine på vej til Arnager. Fotografiet taget ud foran lufthavnen. På billedet ses fra venstre: Knud Nilsson, Gert fra Falck, Johnny Nilsson (7 år)., og Hardy fra Falck. Fotografiet er fra 1959.

2

Johannes Hansen, Olsker Savværk.

3

Johannes Hansen og hans søster Lilly..

4

Olsker Brugsforening med biler i gården.

Tøf-tøf udstilling i København i 1902…..

Der var den første automobiludstilling i Danmark ……. siden fulgte mange andre biludstillinger efter, men den første var altså i København i 1902 i Odd-Fellow Palæet, og her er hvad Illustreret Tidende skrev om det ved journalist Hj.-C.

Scan0017

 

Det ville have været til uafhjælpelig skade for Automobilen, om den skulle have banet vej gennem verden under et så pedantisk og for det store publikum lidet tilgængeligt navn. Heldigvis fandt franskmændene paa at døbe den om, og kalde den TEUF-TEUF – på dansk TØF-TØF.

Sådanne to små nemme stavelser, der lyder omtrent som et par kinesiske pistoler, der futter af, smælde sig hurtig fast i øret, og nu er der ikke et københavnerbarn på en 8 år, som ikke ved, hvad en TØF-TØF er. 

Navnlig efter at vi har fået udstilling af det moderneste af alle moderne befordringsmidler i OOD-FELLOW Palæet, og efter at vi daglig i en hel uge har hørt TØF-TØF´erne hvæse gennem byens hovedgader under den på en gang oplivende og skrækindjagende advarsel, der ligger i signalementet TRUT-TRUT.

Scan0018

En prøvekørsel.

Egentlig er Automobilerne, både som teori og anvendt i praksis, adskilligt ældre, end man i reglen er tilbøjelig til at tro. Berømte gamle fysikere som Bacon og JamesWatt har eksperimenteret med selvbevægnede vogne, og i begyndelsen af det nittende århundrede kom der liv i forsøgene, særlig i England, hvor forskellige opfindere udtog patenter på motor-køretøjer, men autoriteterne lagde sig på tværs af det nye samfærdselsmiddel og udviklingen standsede snart.

Desuden var der den væsentlige mangel ved datidens TØF-TØF, at de ikke havde hverken gummi eller pneumatik-ringe, så at vejenes ujævnheder virkede højst generende på de primitive maskiners gang.

Det er opfindelsen af den hurtigt omdrejende benzin motor, der danner grundlaget for den moderne Automobilisme, direkte ved dens anvendelse til alle TØF-TØFér, der drives af benzin, indirekte ved den fart, som disse sidste har bragt i konstruktionen af de konkurrerende typer.

Frankrig er i øjeblikket det land, hvor Tøf-Tøfén omfattes med størst varme, og hvor kærligheden til den giver sig de mest positive og overbevisende udslag. Der findes indenfor det franske Aristokrati – både det fødte og pengenes – en interesse for al slags sport, som ligger en smule udenfor det almindelige, og til hvis dyrkelse der kræves kapitaler, som udelukker tilgang fra den store hob. Derfor ser man mere end en Greve eller Vikomte sætte liv og lemmer på spil i dristige luftfarter med selv opfundne styreapperater; derfor så man også i den store Automobil vædde kørsel Paris – Berlin, som i så mægtig grad reklamerede for Tøf-Tøf éns udholdenhed og værd, flere af præmierne tilfalde adelige chauffører.

Scan0019

fra venstre en MORS, derefter en DANSK MERCURI, så formentlig en BREMS og til sidst en WARTBURG.

Derfor endelig står Frankrig foreløbig højest i fabrikationen af motorvogne; så højt, at de konkurrerende fabrikker får deres motorer eller de andre ædlere dele af Tøf-Tøf´en  leveret fra firmaer som Dion Bouton eller Mors. Men man er rundt om i verden i færd med at arbejde sig op imod det fremragende standpunkt, som fransk industri på dette  felt indtager. Udstillingen i Odd-Fellow Palæet har vist, at både danske firmaer og tyske og engelske præsterer en Tøf-Tøf, i hvilken man med fornøjelse vil tage plads. (ja sikken mulighed for dansk industri, som blev ødelagt af politikkernes smålighed).

Man skal ikke lade sig nøde længe, hvis nogen inviterer – der er et moment af virkelig spænding, som går forud for turen. Det er det øjeblik, da der er tændt op, men bremsen endnu ikke er givet fri. Benzinen eksploderer med en ejendommeligt pirrende og rystende larm, og man sidder nærmest og venter på at se et eller andet dæksel sprænges med mægtigt rabalder og sig selv fare til vejrs, men intet af dette sker.

Chaufføren – vognstyreren – giver los og smidig og olieglat smutter Tøf-Tøf´en afsted, medens man kun hører motor´ens snurren som et allerede stærkt afdæmpet og i grunden behageligt akkompagnement til sine egne muntre betragtninger.

Thi man bliver i godt humør. Den nervøsitet, man kan føle ved at se en Tøf-Tøf fare forbi, er ganske borte, når man selv er passager.

Scan0020

Så fortræffeligt og villigt lystrer den til trods for de ikke få hestekræfter, der rører sig i dens mystiske indre og driver den frem, den ringeste bevægelse af chaufføren med styret, så let og elegant bevæger den sig med tre miles fart – vi er endnu på asfalten – ud og ind mellem fodgængere og drosker og hunde, hvis påtrængenhed og letsindighed dog er fuldkommen uberegnelig, at man smilende griber sig i at nynne omkap med motoren og sværge på, at man aldrig mere vil misbruge en så bedårende drivkraft som benzin til noget så lavt som at vaske handsker i.

Og så er man ude af byen, og landevejen ligger bred og fri og jævn foran En, og farten sættes op, og med jærnbanefart suser vi langs marker og enge og hus og træer, kun nu og da afbrudt af glammet fra en hund, der gør et fortvivlet tilløb, og derefter forsvinder langt borte i den støvsky, vi har efterladt.

Dette er at rejse, men desværre – Tøf-Tøf én er endnu for kostbar til at blive Allemands eje. Danske Fabrikker leverer en nem lille vogn til et par personer for en fjortenhundrede kroner, men selve rejsen med den er jo ingenlunde uden omkostninger, og vil man have sig en Phaeton med plads til kone og børn eller et par gode venner, må man op på de firefemtusinde kroner.

Det er mange penge. Den dag, man kan slippe med færre, vil Tøf-Tøf´en have erobret Verden ( Det fik han jo så ret i).

Foreløbig vinder den ny terræn for hver time, som går – rullende sejerrigt frem, bærende den moderne Cæsar og hans lykke – chaufføren med støvbriller og skindbukser og automatisk tudehorn og acetylénlanterne.

En sjov og interessant artikel…….vi slutter af med et billede af et automobil til arbejdsbrug fra fabriken HUMBER……..bemærk hjulene, der var af træ med jernbånd på ligesom de gamle heste arbejdsvogne……og så med kædetræk….

Scan0021

 

Søren Pilmark´s Renault 4CV fra 1959.

Tekst ved Palle Kejlstrup og fotografier ved Warny Delgren……

 

I forbindelse med at Søren Pilmark optræder ved festmiddagen til Bornholm Rundt 2017 lørdag d. 1. juli, havde Søren spurt om ikke BMV kunne hjælpe med at få sat skik på hans lille Renault 4 CV fra 1959.

Med lidt hjælp fra nogle af vore medlemmer har BMV fået hjulpet Søren . Mandag d. 10 april fik Søren så sin bil tilbage efter at den var blevet chekket i alle ender og kanter.
Søren fortalte glad, at det var noget han havde drømt i mange år og var meget taknemmelig for BMV's hjælp…

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14